Azonnali segítség

Ne késlekedjen!
SOS csomagunk keretében egy órán belül felmérjük és megtaláljuk a hiba forrását. A csomag ezen felül tartalmaz egy óra fejlesztői munkadíjat. Tudjon meg többet…

megrendelés

Adatvédelem

A W5 Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatvédelmi Tájékoztatója

1. §
Általános rendelkezések

Az Ön személyes adatainak védelme a W5 Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben, szolgáltatásunk megrendelése, és direkt marketing célú megkeresés esetén szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása. Ezúton tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint kezeljük.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nagybetűvel kiemelt kifejezések a www.webmedic.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal” vagy „WEBMEDIC”) Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített jelentéssel bírnak.

A jelen dokumentum határozza meg, hogy a W5 Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 12; bejegyezve a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által a 02-09-072933 cégjegyzékszámon; adószám: 14432945-2-02; telefonszám: +36305133774; e-mail: info@webmedic.hu; (a továbbiakban „W5 Kft.” vagy „Mi”) az Infotv. előírásainak értelmében vett személyes adatok kezelőjeként a Weboldalon található szolgáltatások megrendelésének keretén belül ellenőrzi a Weboldal felhasználóinak adatait (beleértve az Ügyfeleket is).

Az alábbiakban részletes tájékoztatást kap arról, hogy a Weboldal használata során milyen adatok kerülnek tárolásra és hogyan használják azokat.

2. §
Definíciók

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a  műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése;
 6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 12. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 13. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelésre irányadó jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről („Fgytv.”);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról („Be.”);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről („Számv. tv.”);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
 • információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről („Eht.”);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
 • korlátairól („Grt.”),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról („Postatv.”).

3. §
Cookie

Amikor belép a Weboldalra, a W5 Kft. cookie fájlokat küldhet a számítógépére vagy az Ön által éppen használt eszközre. A W5 Kft. azért használ cookie-kat, hogy biztosítsa a bejelentkezés működését és emlékezzen az Ön preferenciáira és ismerje a Weboldal Ön által használt módját.

A cookie-kat a felhasználók azonosítására és a Weboldal korábbi meglátogatása során gyűjtött előzményi adatok felhasználókhoz történő megfelelő hozzárendelése céljából használja. A Weboldal használata során műszaki és szervezeti okokból az alábbi adatok kerülnek még begyűjtésre: honlapok címei, a böngésző és az operációs rendszer neve, dátum és idő, valamint a böngésző részletei, a letöltött fájlok nevei és az IP címek. A W5 Kft. anoníman kezeli az Ön adatait és csakis statisztikai célra használja fel, hogy azok segítségünkre legyenek a Weboldal honlapjainak optimalizálásában és vonzóbbá tegyék a Weboldal által online kínált szolgáltatásokat. Az anoním adatokat külön tároljuk és nem rendeljük hozzá egy bizonyos személyhez. Így az Ön személyes adatait folyamatosan tároljuk.

A W5 Kft. ideiglenes és állandó cookie-kat használ. Ön bármikor jogosult a böngészőjéből kitörölni a cookie-kat vagy blokkolni azokat az eszközén. Ez azonban hatással lehet a Weboldalunk működésére.

4. §
Személyes adatok ellenőrzése

A WEBMEDIC weboldalának használata során ránk bízza személyes adatait. A W5 Kft. meghatározza az elektronikus szolgáltatások nyújtásához, és az ügyfélszolgálathoz szükséges adatokat.

A fenti információkat az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szerződés teljesítése, az ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatások helyes végrehajtása, valamint az ügyfélszolgálati szolgáltatások teljesítésének céljából kezeljük.

A Megrendelő személyes adatait a W5 Kft. a szolgáltatás Weboldalon történő regisztrációval, megrendelésével, számlázási eljárással, Megrendelők nyilvántartásával, megrendelések teljesítésével, számviteli kötelezettségek teljesítésével, Megrendelőkkel történő kapcsolattartással, megrendelési szokások elemzésével, célzottabb kiszolgálással, direkt marketing tartalmú megkeresésekkel kapcsolatosan kezeli.

 1. kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, jelszó, mobil és/vagy vezetékes telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím, szállítási cím, megrendelés azonosító száma, megrendelés részletei (szolgáltatás, vételár, dátum, időpont), direkt marketing célú megkereséshez történő hozzájárulás
 2. adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, § Szvtv. 169. § (2), Eker. tv. 13/A, Grt. 6. § (5)
 3. adatkezelés időtartama: a termék megrendelésének teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat a termék kiszállításáig; a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig (Szvtv. 169. § (2)), direkt marketing megkeresésnél a felhasználó hozzájárulása visszavonásáig; a profiladatokat az utolsó bejelentkezéstől számított 4 évig.

 
A direkt marketing adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-....

A személyes adatai az Infotv. által meghatározott biztonsági előírásoknak megfelelően kerülnek ellenőrzésre és feldolgozásra. A W5 Kft. az Ön személyes adatainak kezelője és ő felelős az Infotv. előírásainak megfelelő védelmükért.

Az adatszolgáltatás kötelező az Eker. törvény előírásai szerint és szükséges a szerződés és a Weboldal keretein belül nyújtott szolgáltatásaink végrehajtásához. A Weboldalon történő regisztrálásával és a Weboldal használatával Ön hozzájárulását adja a személyes adatainak W5 Kft. általi a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott előírások szerinti használatához.

A W5 Kft. a Weboldal felhasználók és a nem Weboldalon keresztül jelentkező ügyfelek személyes adatait marketing célból is használhatja, amely magában foglalja például a hírlevelek és más kereskedelmi információk kiküldését – de csakis kizárólag a felhasználók és ügyfelek hozzájárulásával és ez irányú hozzájárulásuk visszavonásáig. A hozzájárulás megadása a regisztráció vagy a megrendelés leadása során az erre vonatkozó mező bejelölésével vagy a honlapon – nem megrendelésből eredő – feliratkozás útján történik, valamint a számlázás során a számlához kinyomtatott hírlevél feliratkozó nyomtatványon történő aláírással, illetve más rendezvényen az ügyfél által aláírt nyomtatvány útján valósul meg. A közvetlen marketing célokra történő adathasználat jogalapját az Eker. tv. 13/A §, az Sztv. 169 § (2) és a Grt. 1. § és 6. § (5) képezik.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-...

5.§
Információ továbbítása harmadik fél részére

A W5 Kft. semmilyen harmadik féllel nem osztja meg az Ön személyes adatait, kivéve az alábbi eseteket, amennyiben ahhoz Ön a megfelelő információk alapján hozzájárult:

 1. amennyiben az a Weboldal használata tekintetében az Öntől kapott kifizetésekkel kapcsolatban szükséges; ebben az esetben a szükséges mértékben megosztjuk személyes adatait az összeg kiegyenlítésének végrehajtását végző egységgel;
 2. amennyiben harmadik felet bízunk meg a Weboldallal vagy egyéb úton történő megrendeléssel, vagy nevünkben elvégzendő szolgáltatások nyújtásával (W5 Kft-hez kapcsolódó harmadik fél, valamint attól függetlenek is), úgy továbbra is mi maradunk a felelősek az Ön személyes adatainak védelméért, azok tárolása, valamint feldolgozása a jelen politika és a vonatkozó jogszabályok szerint kerül elvégzésre;
 3. amennyiben azt a törvény előírja.

A W5 kft. semmi esetre sem jogosult harmadik személyeknek eladni az Ön személyes adatait vagy harmadik személyeknek hozzáférést biztosítani, azokhoz ezen harmadik személyek céljainak megvalósítása érdekében.

6.§
A személyes adatok védelme

A W5 Kft. biztonságos módon, védett és őrzött eszközön tárolja az Ön adatait. Munkatársaink közül csak korlátozott számú személy fér hozzá ehhez az eszközhöz. Csak olyan személyek, akiknek külön meghatalmazás áll rendelkezésükre az Ön személyes adataihoz való hozzáférés tekintetében.

A W5 Kft. különböző műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megóvja az Ön adatait a manipulációtól, adatvesztéstől, károsodástól és jogosulatlan hozzáférésektől. Ezen intézkedések minősége a technológia fejlődésével arányosan folyamatosan javul.

7.§
Személyes adatok megőrzése

A W5 Kft. az Ön személyes adatait csak addig őrzi meg, ameddig az a Weboldal, a vállalkozási szerződés, és az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szerződés keretein belül nyújtott szolgáltatások teljesítéséig, illetve a jelen szabályzatban rögzített feladatok megvalósításáig szükséges. Ha az adatainak tárolására már nincs szükség, úgy azok biztonságos és tartós módon törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, vagy az azokhoz való hozzáférés a személyes adatok megőrzésére vonatkozó jogszabályokban előírt kereteken belül zárolásra kerül.

8.§
A Weboldal ÁSZF előírásaival ellentétes visszaélésszerű használatának észlelése

Amennyiben felmerül a Weboldal ÁSZF előírásaival ellentétes visszaélésszerű használatának gyanúja, úgy a W5 Kft. jogosult a jelen politika szerint begyűjtött adatokat más fellelhető információkkal együtt a visszaélés és a visszaélését felelős személy azonosítása céljából begyűjteni.

9.§
Jogszabályoknak való megfelelés

A személyes adatokat mindig a jelen adatvédelmi politikában meghatározottak szerint kezeljük. Mi mindig a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el.

10.§
Értesítések, hozzájárulások és elérhetőségek

Amennyiben kérdése van az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatban, módosítani vagy töröltetni szeretné azokat, vagy vissza szeretné vonni az adatok feldolgozásához adott beleegyezését, vagy kifogást szeretne emelni ezen adatok bizonyos használatával szemben stb., úgy kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail címen: info@webmedic.hu.

11. §
Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az ügyfélszolgálat útján.

Az érintett kérelmére a W5 Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintettre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a W5 Kft. költségtérítést állapíthat meg.

Ha személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a W5 Kft. a rendelkezésére áll, a W5 Kft. helyesbíti azt.

A W5 Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A W5 Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az W5 Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy zárolására 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

A W5 Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. a törvényben meghatározott egyéb esetben.


A W5 Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – a döntés közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A W5 Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A W5 Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.

Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

12.§
Felelősség

A W5 Kft.-t nem terheli semmilyen felelősség harmadik személyek a felhasználó személyes adatainak tartalmához vagy mértékéhez kapcsolódó intézkedései, valamint a felhasználók általuk okozott kárának tekintetében.

Nem terhel minket semmilyen felelősség az általunk a Weboldalon közzétett külső linkek tekintetében. Amikor kiválasztunk egy linket, megpróbálunk megbizonyosodni róla, hogy azok megfelelnek a mi biztonsági és személyes adatok védelmére vonatkozó előírásainkkal. Arra azonban nincs ráhatásunk, hogy a jelen politika más szállítók hatályos előírásaival összhangban álljon. A részletekről az említett szállítók honlapján olvashat.

13.§
Az Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

A W5 Kft. szolgáltatásai folyamatosan javulnak. A szolgáltatásnyújtásban bekövetkező jövőbeni változások hatással lehetnek arra, hogy milyen adatokat tárolunk és hogy dolgozzuk fel azokat.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató frissülhet a fent említett változások, a vonatkozó jogi szabályozások változásának vagy az adatfeldolgozás területén történő fejlesztések tükrében. A változások 8 nappal az új tájékoztatás Weboldalon történő közzétételét követően válnak hatályossá. A W5 Kft. köteles tájékoztatást nyújtani a változásokról a vonatkozó információk „Adatvédelmi Tájékoztató” nevű linken történő közzétételével. Az Adatvédelmi Tájékoztató frissített változata mindig elérhető a www.webmedic.hu honlapon.

Takarítson meg évente 71 880 Ft-ot!

Active csomagunk egy éves előfizetése esetén jelentős kedvezményhez juthat. Bízza ránk a karbantartást, és soha többé nem kell többé aggódnia weboldala miatt!

ajánlat megtekintése